rapporter

Rapporter

Enligt lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden ska de godkända tvistlösningsnämnderna publicera verksamhetsrapporter vartannat år. Eftersom FRN blev en godkänd nämnd i maj 2017 publicerades den första rapporten under maj 2019.

De godkända nämnderna finns på Kammarkollegiet

Här finns årliga rapporter om nämndens verksamhet