Frågor och svar

Vad är det för skillnad mellan prövning i domstol och prövning i FRN?

+

I FRN är förfarandet skriftligt.
Det finns alltså ingen möjlighet att höras muntligen eller att åberopa muntlig bevisning. I allmän domstol är förfarandet muntligt och det finns möjlighet att åberopa muntlig bevisning. Så kallade vittnesattester kan dock åberopas i FRN.
Med vittnesattest menas att ett vittne skriftligen redogör för vad han eller hon har sett eller hört.

Handläggningen i FRN sker under sekretess, medan handläggning i allmän domstol som regel är offentlig. FRN publicerar dock sina beslut i anonymiserad form.

I FRN kan du aldrig bli betalningsskyldig för motpartens ombudskostnader. I allmän domstol blir den part som förlorar som huvudregel betalningsansvarig för motpartens kostnader.

Som konsument är du inte bunden av nämndens beslut. Blir du missnöjd med nämndens beslut, kan du väcka talan i allmän domstol.

Vad innebär det att kravet måste vara "tvistigt"?

+

FRN:s uppdrag är att lösa en uppkommen tvist mellan dig och fastighetsmäklaren. Du måste därför först ha framfört ditt krav till fastighetsmäklaren personligen. Får du inget svar inom rimlig tid eller mäklaren tillbakavisar ditt krav - helt eller delvis - kan du vända dig till FRN för prövning.

Om fastighetsmäklaren meddelar dig att kravet anmälts till eller kommer anmälas till det försäkringsbolag där mäklaren har sin ansvarsförsäkring – vilket mäklaren normalt är skyldig att göra enligt försäkringsvillkoren – föreligger en tvist först sedan företrädare för försäkringsbolaget lämnat sitt besked om inställningen till kravet.  Om du inte är nöjd med det besked du då får, kan du vända dig till FRN.

Behöver jag ett ombud för att skicka ett krav till FRN?

+

Nej, det finns inget ombudstvång. Du har dock rätt att företrädas av ett ombud om du så önskar. Du kan när som helst under förfarandets gång anlita ett ombud. Det är viktigt att notera att det är du själv som får stå för ombudets kostnader.

Är jag bunden av mitt krav eller kan jag återkalla mitt ärende?

+

Du kan när som helst återkalla ditt ärende. Du behöver bara meddela nämnden detta.

Hur fort får jag reda på om FRN tar upp mitt ärende?

+

Inom tre veckor från det att FRN har mottagit din kompletta anmälan kommer du att få reda på om nämnden kan ta upp ditt ärende till prövning. Om FRN begär komplettering är det viktigt att du kompletterar din anmälan krav inom given tidsfrist.

På vilka grunder kan mitt ärende avvisas av FRN?

+

I §§ 9 och 10 i FRN:s stadgar kan du se på vilka grunder som nämnden ska eller får avvisa ett ärende. Reglerna om avvisning finns i ett EU-direktiv om alternativ tvistlösning och FRN:s stadgar överensstämmer med direktivet.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med FRN:s beslut?

+

Den som begärt ersättning av en fastighetsmäklare kan vända sig till allmän domstol med sitt krav om man inte är nöjd med FRN:s beslut.

Vad är skillnaden mellan att anmäla ett ärende till FMI och att skicka in ett krav till FRN?

+

FRN prövar civilrättsliga tvister om skadestånd och nedsättning av provision.

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är en statlig tillsynsmyndighet som prövar om fastighetsmäklaren har agerat i enlighet med god fastighetsmäklarsed. Inspektionen kan meddela disciplinära påföljder: erinran, varning eller avregistrering. Inspektionen tar däremot inte ställning till om fastighetsmäklaren är skadeståndsskyldig eller om provisionen ska nedsättas.  

Vad gör jag om fastighetsmäklaren vägrar att följa ett beslut från FRN?

+

Om fastighetsmäklaren är medlem i någon av de båda branschorganisationerna Mäklarsamfundet eller Fastighetsmäklarförbundet FMF, och det är nästan alla mäklare, vänder du dig till den organisation som mäklaren är medlem i.