Rapporter


Enligt lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden ska de godkända tvistlösningsnämnderna publicera verksamhetsrapporter vartannat år. Eftersom FRN blev en godkänd nämnd i maj 2017 publicerades den första rapporten under maj 2019.

De godkända nämnderna finns på http://www.kammarkollegiet.se/alternativ-tvistlosning/forteckning-over-godkanda-namnder