Att göra en anmälan

En anmälan till FRN görs enklast via e-post till frn@frn.se. Om du hellre vill skicka brev gör du det till adress Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd, Turebergs allé 2, 191 62 Sollentuna. 
Anmälan kan göras på svenska, engelska, danska eller norska. Det är kostnadsfritt att göra en anmälan.

FRN prövar endast krav som är tvistiga. Innan du gör en anmälan till FRN måste du därför först ha framställt ditt krav till fastighetsmäklaren. Om mäklaren eller dennes ansvarsförsäkringsbolag helt eller delvis avvisar ditt krav, kan du vända dig till FRN. Du kan också vända dig till FRN om mäklaren eller ansvarsförsäkringsbolaget dröjer orimligt länge med att ange sin inställning till kravet.

FRN:s beslut är en rekommendation. Om du som konsument inte är nöjd med beslutet kan du väcka talan i allmän domstol. Även för fastighetsmäklaren utgör beslutet en rekommendation, men fastighetsmäklarna och deras ansvarsförsäkringsbolag följer normalt FRN:s beslut.
 

Det här bör en anmälan innehålla:

En anmälan ska innehålla ett yrkande. Med det menas att du ska ange hur du vill att nämnden ska besluta. Yrkandet ska vara preciserat till ett visst belopp i kronor eller annan valuta.

Anmälan ska vidare innehålla grunden eller grunderna för yrkandet. Med det menas att du ska ange varför du anser att fastighetsmäklaren är betalningsskyldig. 

Du bör även ange hur du har kommit fram till ersättningsbeloppet

Ett exempel: ”Jag yrkar att NN ska betala 50 000 kr till mig. Grunden för yrkandet är att NN missade att säljaren hade ett lån med panträtt i fastigheten som skulle lösas på tillträdesdagen. Säljarens lån uppgick till 50 000 kr och nu har säljarens bank krävt mig på det beloppet. Jag har därför lidit en skada om 50 000 kr.”  

Ytterligare ett exempel: ”Jag yrkar att den provision jag betalat till NN ska nedsättas med 15 000 kr. Grunden för yrkandet är att NN inte upprättade någon objektsbeskrivning. Jag anser därför att värdet av mäklartjänsten har minskat med 15 000 kr.”

Anmälan bör även innehålla en kortfattad redogörelse för händelseförloppet.

Anmälan med yrkande, grunder, redogörelse för händelseförloppet m.m. bör lämnas i en sammanhållen handling. Du bör alltså inte hänvisa till olika e-postmeddelanden eller brev som du tidigare skickat till fastighetsmäklaren och där du framställde kravet (men du kan självfallet bifoga e-postmeddelanden m.m. som bevisning). Tänk också på att i FRN startar ärendet så att säga från början och att det inleds med din anmälan. Anmälan bör därför inte utformas som en kommentar till/överklagande av det besked du tidigare fått från mäklaren eller dennes ansvarsförsäkringsbolag.

Om du vill åberopa bevisning ska du ge in den till nämnden. Det kan exempelvis vara fotografier, ett besiktningsprotokoll, ett värdeintyg, e-postmeddelanden eller en inspelning av ett telefonsamtal. Det kan också vara en så kallad vittnesattest, det vill säga en skriftlig  redogörelse från någon som har varit med om en viss händelse och som kan intyga vad som hände. Tänk på att nämnden inte på egen hand införskaffar bevisning utan det är parterna som måste ge in bevisningen.

Köpekontraktet, om ett sådant finns, ska alltid ges in. Om din anmälan rör nedsättning av provision ska du även ge in uppdragsavtalet.

Till anmälan ska du också bifoga det svar från fastighetsmäklaren eller dennes försäkringsbolag som du fick när du framställde ditt krav. 

Om du företräds av ett ombud ska undertecknad fullmakt för ombudet bifogas. Den behöver inte ges in i original utan kan skannas och mejlas. Alternativt kan du skicka ett e-postmeddelande till nämnden från egen e-postadress där du bekräftar att ombudet har rätt att företräda dig. Motsvarande ordning gäller om ni är två anmälare, utan att någon företräder den andre som ombud. Då ska den andre anmälaren skicka ett e-postmeddelande till nämnden från egen e-postadress och bekräfta att han/hon står bakom anmälan.

Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter, telefon och e-postadress, så att nämnden enkelt kan nå dig.