Att göra en anmälan

En anmälan till FRN görs via enklast via mejl till frn@frn.se. Om du hellre vill skicka brev gör du det till adress Box 67, 125 22 Älvsjö.

Anmälan kan göras på svenska, engelska, danska eller norska. Det är kostnadsfritt att göra en anmälan.

FRN prövar endast krav som är tvistiga. Innan du gör en anmälan till FRN måste du därför först ha framställt ditt krav till fastighetsmäklaren. Om mäklaren eller dennes ansvarsförsäkringsbolag helt eller delvis avvisar ditt krav, kan du vända dig till FRN. Du kan också vända dig till FRN om mäklaren eller ansvarsförsäkringsbolaget dröjer orimligt länge med att ange sin inställning till kravet.

FRN:s beslut är en rekommendation. Om du som konsument inte är nöjd med beslutet kan du väcka talan i allmän domstol. Även för fastighetsmäklaren utgör beslutet en rekommendation, men fastighetsmäklarna och deras ansvarsförsäkringsbolag följer normalt FRN:s beslut.
 
En konsument kan när som helst dra sig ur tvistlösningsförfarandet och behöver inte ange några skäl för detta. 

FRN tillämpar samma lagar och regler som en allmän domstol när ärenden avgörs.  

Ett ärende avgörs normalt inom 90 dagar från det att ärendet är färdigutrett. Om ärendet är komplicerat, eller det finns andra särskilda skäl, kan det ta längre tid.


Det här bör en anmälan innehålla:

En anmälan ska innehålla ett yrkande. Med det menas att du ska ange hur du vill att nämnden ska besluta. Yrkandet bör vara preciserat till ett visst belopp i kronor eller annan valuta.

Anmälan ska vidare innehålla grunden eller grunderna för yrkandet. Med det menas att du ska ange varför du anser att fastighetsmäklaren är betalningsskyldig. 

Du bör även ange hur du har kommit fram till ersättningsbeloppet

Ett exempel: ”Jag yrkar att NN ska betala 50 000 kr till mig. Grunden för yrkandet är att NN missade att säljaren hade ett lån med panträtt i fastigheten som skulle lösas på tillträdesdagen. Säljarens lån uppgick till 50 000 kr och nu har säljarens bank krävt mig på det beloppet. Jag har därför lidit en skada om 50 000 kr.”  

Ytterligare ett exempel: ”Jag yrkar att den provision jag betalat till NN ska nedsättas med 15 000 kr. Grunden för yrkandet är att NN inte upprättade någon objektsbeskrivning. Jag anser därför att värdet av mäklartjänsten har minskat med 15 000 kr.”

Om du vill åberopa bevisning ska du ge in den till nämnden. Det kan exempelvis vara fotografier, ett köpekontrakt, ett besiktningsprotokoll eller ett värdeintyg. Det kan också vara en så kallad vittnesattest, det vill säga en skriftlig, undertecknad redogörelse från någon som har varit med om en viss händelse och som kan intyga vad som hände.

Tänk på att nämnden inte på egen hand införskaffar bevisning utan det är parterna som måste ge in bevisningen.

Till anmälan ska du också bifoga det svar från fastighetsmäklaren eller dennes försäkringsbolag som du fick när du framställde ditt krav. 

Om du företräds av ett ombud ska undertecknad fullmakt för ombudet bifogas. Den behöver inte ges in i original utan kan skannas och mejlas. Du är självfallet inte tvungen att anlita ett ombud.

Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter, telefon och e-postadress, så att nämnden enkelt kan nå dig.